Giáo dục quốc phòng
Tổng hợp tất cả các kiến thức giáo dục quốc phòng cơ bản theo một hệ thống chuẩn, xác định mục tiêu giáo dục cho mọi công dân kiến thức về quốc phòng và an ninh.
Chưa có bài viết nào trong mục này.